Mavi tiedottaa | Mavi informerar

Tuottajaorganisaatioihin ja tuen maksamiseen liittyviä asioita hoidetaan Maaseutuviraston markkinaosastolla, ruokamarkkinayksikössä.

Yhteyshenkilöinä tuottajaorganisaatioita koskevissa asioissa ovat ensisijaisesti:
Kontaktpersoner i producentorganisationsfrågor:

 • Juhani Heikkilä, juhani.heikkila@mavi.fi, p. 0295 31 2352,  040 559 5488
 • Päivi Vaismaa, paivi.vaismaa@mavi.fi, p. 0295 31 2450
 • Markkinaosaston ja ruokamarkkinayksikön johtajana toimii Marja Husu,
  marja.husu@mavi.fi, p. 0295 31 2354

Infosivut kaikkien maataloustuotannon alojen tuottaja- ja toimialaorganisaatioille:

Ajankohtaista tietoa Mavista:

 • Hedelmä- ja vihannessektorin kansallinen strategia on valmistunut. Maa- ja metsätalousministeri on vahvistanut strategian ja Euroopan komissio on hyväksynyt strategian ympäristötoimenpiteet. Tästä  (pdf:nä myös alla tiedostopankissa) pääsee tutustumaan uuteen strategiaan ja lainsäädäntöön.
 • Tuottajaorganisaatioiden tiedonvaihtopäivä pidetään 21.11.2017 Seinäjoella. Ilmoittautumiset 14.11.2017 mennessä juhani.heikkila@mavi.fi
   
 • Toimintaohjelmien toteuttaminen ja tuen maksaminen jatkuvat toistaiseksi entisellään
 • Koulujakelujärjestelmä uudistuu: hedelmät ja vihannekset mukaan
 • Tuottaja- ja toimialaorganisaatioita kaikille maataloustuotannon aloille

Aktuell information från Mavi

 • Frukt- och bärserktorns nationella strategi är klar. Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt strategin och EU komissionen har godkänt strategins miljöåtgärder. Bekanta dig med den nya strategin här  (även som pdf fil nedan)
 • Producentorganisationernas informationsdag hålls i Seinäjoki 21.11.2017. Anmälan om deltagande senast 14.11.2017 på adressen juhani.heikkila@mavi.fi
   
 • Genomförandet av verksamhetsprogram och betalningen av stöd fortgår tills vidare som förut
 • Systemet för utdelning i skolor förnyas: frukt och grönt tas med
 • Producent- och branschorganisationer för alla sektorer inom jordbruksproduktionen  

 

Opastusta tuottajaorganisaatioille

 

Mavin hakuopas tuottajaorganisaatioille on tässä

Mavis ansökningsguide för producentorganisationer finns här

 

HeVi tuottajaorganisaation opas

Klikkaa kuvaketta ja lue verkossa!

Huomaa! Siitäkin huolimatta, että oppaassa on joitakin vanhentuneita tietoja, on opas lukuisine esimerkkeineen yhä sangen käyttökelpoinen järjestelmän käyttöönotossa.


 

Tuottajaorganisaatiojärjestelmästä lisäresursseja yhteismarkkinointiin

Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia markkinointiyhteenliittymiä, jotka auttavat jäseniään muun muassa tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viljelymenetelmien kehittämisessä. Toimintaohjelmille, joilla kehitetään tuottajaorganisaatioiden toimintaa, voidaan maksaa EU:n rahastotukea.

Voimassa olevat säädökset  |  Gällande lagstiftning

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 | Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 | Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2017/891 | Komissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/891
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/892 | Komissionens genomförandeförordning (EU) nr 2017/892
 • Laki maatalouden markkinajärjestelystä 999/2012 | Lag om marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012
 • Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta (667/2017) | Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (667/2017)
 • Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista (668/2017) | Statsrådets förordning om producentorganisationer (668/2017)

Hakulomakkeet  |  Ansökningsblanketter

 • 353 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation hyväksymiseksi
 • 353A Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden liiton hyväksymiseksi
 • 354 Hakemus hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen toimintaohjelman hyväksymiseksi
 • 354A Hakemus toimintarahaston määrää koskevan arvion vahvistamiseksi
 • 354B Hakemus hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelman muuttamiseksi tai toimintaohjelman jatkamiseksi
 • 354C Perusindikaattorit hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelma
 • 357 Hakemus hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaation rahastotuesta
 • 357A Panos- ja tuotosindikaattorit hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatio
 • 357B Tulos- ja vaikutusindikaattorit hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatio
 • 358 Hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tuotantotietojen ilmoittaminen
 • 353 Ansökan om godkännande av en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker
 • 353A Ansökan om godkännande av en sammanslutning av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker
 • 354 Ansökan om godkännande av verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationer eller sammanslutningar av sådana
 • 354A Ansökan om fastställande av det kalkylerade beloppet för driftsfonden
 • 354B Ansökan om ändring eller förlängning av frukt- och grönsaksproducentorganisationens verksamhetsprogram
 • 354C Utgångsindikatorer verksamhetsprogram producentorganisation
 • 357 Ansökan om fondstöd för frukt- och grönsaksproducentorganisation
 • 357A Input- och utfallsindikatorer verksamhetsprogram producentorganisation
 • 357B Resultat- och effektindikatorer verksamhetsprogram producentorganisation
 • 358 Frukt- och grönsaksproducentorganisationernas uppgifter om produktion

 

 

 

 

Kansallisessa tuottajaorganisaatiotoiminnan strategiassa on lueteltu minkälaisiin toimintoihin rahastotukea voidaan myöntää. | I vår nationella strategi finns det uppräknat ändamål för vilka fondstödet kan beviljas.


Muista määräaika 15.9 ja symposiumi marraskuussa!

Huomaathan että 15.9 umpeutuu hakuaika toimintaohjelmien hyväksymishakemukselle (L354),  tulevan toimintaohjelmavuoden arvioidun toimintarhaston määrän vahvistamiselle  (L354A) sekä mahdollisten muutosten hakemiselle tuottajaorganisaation tulevaan toimintaohjelmavuoteen (L354B).

  Marraskuussa järjestetään yleensä kansainvälinen "ICOP  Internationan Conference of Producer Organisations"  -symposiumi. Lisätietoja seminaarista löydät  gfajärjestön kotisivuilta.
  Voit tutustua eräiden muiden EU-jäsenmaiden kansallisiin strategioihin ja tuottajaorganisaatiotoimintaan seuraavan linkin kautta.  |  Här kan du kan bekanta dig med endel av de övriga EU-medlemsländernas nationella strategier samt verkställandet av producentorganisationssystemet.

Kysymyksiä?  |  Har du frågor?

 Takaisin asiantuntijapalvelusivuston alkuun


Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry / Tommy Selin