Korkea-asteen koulutus

Puutarha-alan ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukseen sekä teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtiopintolinjalle voi hakea ylioppilastutkinnon tai jonkin ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö.

Puutarha-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tutkintonimike on hortonomi (AMK). Opintojen laajuus on 160 opintoviikkoa, josta harjoittelun osuus on 20-35 opintoviikkoa. Valittavana on joko puutarhatalouden tai maisemasuunnittelun koulutusohjelma. Ympäristösuunnittelun koulutusohjelmia on myös teknillisissä oppilaitoksissa, joissa tutkintonimike ei kuitenkaan ole hortonomi (AMK).

Puutarha-alan korkeakoulutus

Yliopistossa
puutarhatiedettä voi opiskella Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja maisterin 160 opintoviikkoa. Opinnoissa voi suuntautua puutarha-alan eri sektoreille, hallinnollisiin tehtäviin, neuvontaan, opetukseen tai tutkimukseen.

Maisema-arkkitehtiopintojen laajuus on 300 opintopistettä, koostuen ensin tekniikan kandidaatin tutkinnosta (180 op) ja sen jälkeen maisema-arkkitehdin tutkinnosta (120 op). Maisema-arkkitehteja koulutetaan Espoon Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa.

Paluu koulutussivuoston alkuun

Maisemasuunnittelun koulutusohjelma, hortonomi (AMK), 160 ov

Vihertuotanto on voimakkaasti kasvava ihmisen asuin- ja elinympäristön parantamiseen liittyvä palvelusektori. Maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuu vihertuotannon laaja-alaisia asiantuntijoita.
He hallitsevat maisemaekologian, rakennetun ympäristön ja maisemakokonaisuuksien suunnittelun ja rakentamisen.

Koulutusohjelmasta valmistuneet sijoittuvat suunnittelutoimistoihin, kuntien ja kaupunkien viheralueista ja ympäristönhoidosta vastaaviin organisaatioihin esimies- ja asiantuntijatehtäviin tai yrittäjiksi.

Kaikille yhteisissä opinnoissa keskeisiä aiheita ovat kasviekologia ja kasvituntemus, erilaiset viestintätaidot sekä maisemasuunnittelun ja -rakentamisen perusteet. Vaihtoehtoisissa ja vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi suuntautua joko pääasiassa maisemasuunnitteluun tai maisemarakentamiseen.

Koulutuksen aikana opiskellaan mm.

 • ympäristö- ja maisemasuunnittelun sekä viheralueiden ja pihojen suunnittelun metodeja ja esteettisiä periaatteita
 • tietokoneavusteista suunnittelua ja mittaustekniikoita
 • maankäytön ja ympäristöoikeuden perusteita
 • taiteen, kulttuurin ja kulttuurimaisemien tuntemusta
 • ympäristö- ja viherrakentamisen tekniikkaa
 • yhdyskuntatekniikkaa
 • kiinteistöjen ja kaupunkiluonnon hoitoa
 • yrittäjyyttä, vuorovaikutustaitoja ja viestintääVapaasti valittavia opintoja voi suorittaa myös muissa oppilaitoksissa, eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa useissa Euroopan maissa.

Harjoittelussa perehdytään käytännössä viheralan ylläpitotöihin ja viheraluerakentamiseen. Harjoitella voi joko kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi opiskelija valmistaa itsenäisesti 10 opintoviikon laajuisen opinnäytetyön.

 

Paluu koulutussivuoston alkuun


Puutarhatalouden koulutusohjelma, hortonomi (AMK), 160 ov

Puutarhatalouden koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet kannattavaan ja asiakaslähtöiseen puutarhakasvien tuotantoon, käsittelyyn ja tuotekehittelyyn. Opinnoissa painotetaan tuotannon biologisia ja taloudellisia perusteita sekä viestintätaitoja.

Koulutusohjelmassa voi erikoistua kasvihuonetuotantoon, avomaan ravintokasvituotantoon, taimitarhatuotantoon ja -kauppaan, luonnonmukaiseen viljelyyn, puutarhakasvien tuotteistamiseen tai yritystoimintaan.

Puutarhatuotannon koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (AMK) sijoittuvat vastuullisiin tehtäviin kaupan, viljelyn, hallinnon, opetuksen ja neuvonnan alalla. Vankka pohja yritystaloudessa antaa edellytykset toimia haasteellisissa taloustehtävissä.

Pakolliset perusopinnot käsittävät kasvitieteeseen, maaperään, kasvinsuojeluun ja tuotantoresurssien hallintaan liittyviä opintojaksoja.

Pakollisissa ammattiopinnoissa perehdytään kasvintuotantoon eri sektoreilla sekä puutarhayrityksen talouteen.

Syventävissä opinnoissa voi keskittyä tuotannon eri sektoreihin, yritystoimintaan, jatkojalostukseen, luonnonmukaiseen tuotantoon tai urheilunurmituotantoon.

 • Kasvihuonetuotannon, avomaan ravintokasvituotannon tai taimitarhatuotannon syventävissä opinnoissa perehdytään lajikohtaiseen kasvinravitsemukseen, kasvinsuojeluun, tuotantotekniikkaan, tuotekehittelyyn, tuotteiden käsittelyyn ja laatuun.
 • Jatkojalostuksen syventävissä opinnoissa perehdytään hedelmä-, marja- ja vihannestuotteiden jatkojalostukseen ja säilöntään sekä hedelmä- ja marjaviinien ja muiden juomien tuotantoon.
 • Yritystoiminnan syventävissä opinnoissa perehdytään EU:n tukipolitiikkaan, kustannuslaskentaan, verotukseen ja markkinointiin oman yrityksen perustamista silmällä pitäen.
 • Luonnonmukaisen tuotannon syventävissä opinnoissa perehdytään luomuviljelyyn liittyviin vaatimuksiin, säädöksiin ja tukijärjestelmiin, maan hoitoon ja luomutilan koneistukseen.
 • Urheilunurmituotannon syventävät opinnot perehdyttävät urheilunurmien perustamiseen ja hoitoon huomioiden pelilliset ja kasvulliset vaatimukset, talouden ja työnjohtotehtävät.

Harjoittelu yhdistää opetettavien asioiden teoriaa työelämän käytäntöön ja syventää käsityksiä ja taitoja opetettavalla ammattialueella. Harjoitella voi joko kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi opiskelija valmistaa itsenäisesti 10 opintoviikon laajuisen opinnäytetyön.