GLOBALG.A.P. & GRASP

Hyvä tietää | Bra att veta

GLOBALG.A.P. -tietoa esitelmän muodossa:
2021-04-08_GLOBALG.A.P.-tietoa Anne Piirainen

Nykyään GLOBALG.A.P.-sertifikaatista on muodostunut lähes pakollinen vaatimus niille, jotka myyvät tuotteitaan kansainvälisille elintarvikemarkkinoille. GLOBALG.A.P. soveltuu erittäin hyvin sekä Suomen että ulkomaan markkinoille ja sen tunnettuus elintarvikekaupan alalla on erinomainen. Sertifiointi varmistaa tuoteturvallisuuden, ympäristövastuullisuuden sekä työsuojelun alan alkutuotantoyrityksissä.

Tarjoamme asiantuntevaa valmennusta GLOBALG.A.P.- laatujärjestelmän käyttöönottoon puutarha-alan yrityksissä. Puutarhaliitto on liittynyt myös GLOBALG.A.P.in Farm Assurer-toimijaksi, jolloin neuvontapalvelut, käännökset ja muut materiaalit saadaan virallistettua ja lainsäädäntöömme ja käytänteisiimme sopiviksi.

GRASP on GLOBALG.A.P.-sertifioinnin lisäosa joka pureutuu työehtoihin.GRASP-lisäosan käyttöönottoa varten tarvitaan Suomeen kansallinen soveltamisohje. Kun kansallinen soveltamisohje on saatu luotua, tarjoamme valmennuspalvelua myös GRASP-lisäosan vaatimusten soveltamisessa.

Lisätietoja: anne.piirainen@puutarhaliitto.fi

GLOBALG.A.P. lyhyesti

Yritys auditoidaan sertifiointilaitoksen toimesta kerran vuodessa. Sisäinen arviointi on suoritettava käyttöönottovaiheessa vähintään 3 kk enenn ulkoista auditointia, ja tämän jälkeen vuosittain. Puutarhaliitto voi avustaa sisäisten arviointien suorittamissa ja auditointiin valmistautumisessa.

Jos kyseessä on viljelijäryhmä, käydään sertifiointiauditoinnin yhteydessä vuosittain läpi ryhmän yhteinen laadunhallintajärjestelmä, sekä valitaan arpomalla osa viljelmistä auditoitaviksi. Otos on vähintään neliöjuuri sopimustilojen määrästä. Pakkaamon oman laatuvastaavan toimesta on kuitenkin vuosittain tarkastettava kaikki viljelijäryhmän tilat (ja yhteinen laadunhallintajärjestelmä).

Mikäli standardin vaatimukset eivät täyty, yrityksellä on neljä viikkoa aikaa tehdä korjaavat toimet ja toimittaa niistä selvitys auditoijalle.
Sertifikaatti on voimassa vuoden sen myöntämisestä.

Lisätietoja ja standardin sähköinen versio löytyy englanniksi osoitteessa www.globalgap.org. Valitse välilehti ”documents” ja käytä haluamiasi
hakukriteereitä valikosta. Epävirallinen suomennos GLOBALG.A.P. ja GRASP standardeista  on tilattavissa Puutarhaliitosta.

Numera har en GLOBALG.A.P.-certifiering blivit  nästan som ett måste för dem som önskar exportera sina produkter på livsmedelsmarknaderna internationellt. GLOBALG.A.P. lämpar sig väl för såväl den finska marknaden som utomlands, och är väl känd inom livsmedelshandeln. Certifieringen omfattar livsmedelssäkerhet, miljöansvar samt arbetarskydd på primärproduktonsföretag. 

Vi erbjuder sakkunnig hjälp och assistans vid ibruk tagningen av  GLOBALG.A.P.- kvalitetssystemet. Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet har anslutit sig till  GLOBALG.A.P.s  Farm Assurer-aktörer, och därmed kan våra rådgivningstjänster, översättningar och annat stödmaterial både anpassas och formaliseras sakenligt. 

GRASP är en tilläggsmodul till GLOBALG.A.P.-certiieringen, och den fokuserar på arbetsvillkor. Tillämpningen av GRASP förutsätter ett nationellt tillämpnigsdirektiv, När det nationella tillämpningsdirektivet blir klart, kan vi även erbjuda coaching för GRASP ibruktagningen. 

Mer information: anne.piirainen@puutarhaliitto.fi

GLOBALG.A.P. i korthet

Företaget auditeras av ett certifieringsbolag årligen. Intern revision ska utföras första gången senast 3 månader före extern revision. Därefter årligen. Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet kan assistera vid utförandet av intern revision och då företaget förbereder sig för en auditering.

Ifall det är frågan om en odlargrupp, ska gruppens gemensamma kvaliteshanteringssystem gås igenom vid certifieringsauditeringen. Dessutom lottar man ut vilka av gruppens företag som auditeras (minst kvadratroten av gruppens kontraktsodlare ska auditeras årligen). Packeriets kvalitetsansvarige ska dock årligen granska alla gruppens gårdar (och det gemensamma kvalitetshanteringssystemet).

Ifall standardens krav inte blir uppfyllda, har företaget fyra veckor tid att korrigera bristerna och leverera sin utredning om korrigerande åtgärder till auditören. Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdandet.

Mer information, och regelverket i elektronisk form, finns på engelska på adressen www.globalgap.org. Välj fliken ”documents” och de sökkriterier du önskar. En inofficiell finsk översättning av produktionsreglerna version 5.2 finns att beställa från Puutarhaliitto  Trädgårdsförbundet.