Paina  Suomen lippua
päästääksesi IP asiakkaan
suomenkielisille sivuille!

Välkommen till IP -kundens egna sidor!

Här samlar vi ihop alla viktiga kundmeddelanden och dokument för att underlätta certifieringens ibruktagning på företaget. Materialet är ämnat enbart för bruk i ditt företag. Vi ber dig notera upphovsrätten nedan. Vidare förmedling av materialet kräver alltså ett skriftligt medgivande från Sigill Kvalitetssystem AB.

Handböcker och regler

© Copyright/Upphovsrätten till IP publikationerna tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige. Det är endast tillåtet att ladda ner publikationerna som elektronisk fil, skriva ut innehållet och göra en kopia för ändamålet att förbereda och genomföra en IP-certifiering. All annan användning kräver skriftligt medgivande från Sigill Kvalitetssystem AB.

Senaste nytt (uppdaterat 27.3.2020)

Har du brist på arbetskraft p.g.a. coronapandemin? Har du varit tvungen att frisätta arbetskraft?

Arbetsbörsen https://www.töitäsuomesta.fi/ hjälper landsbygdens arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra för att säkerställa livsmedelsproduktionen i landet. Börsen fungerar på finska, men den kan vara till stor hjälp om det krisar till sig p.g.a. pandemin. Tag kontakt med oss om du behöver hjälp med finskan, tfn 040 55 20 267.

Coronaepidemins bromsande åtgärder påverkar  revisionsbesöken i år 

Coronaepidemin inverkar även på certifieringsbolagens verksamhet och revisionerna.  Certifieringsbolagen har idag 20.3.2020 fått anvisningar om hur de kan uppdela revisionerna under epidemin. Samtidigt har man klargjort certifieringsbolagens mandat att förlänga certifikat med max. 4 månader. Mer information i IP kundens nyhetsbrev 27.3.2020 eller från Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, tfn 040 55 20 267.

Vi har även förmedlat information om läget till PTY Dagligvaruhandel rf och vädjat om förståelse för eventuella fördröjningar som nu kan vara oundvikliga i ibruktagande av speciellt nya certifieringar.

Har du observerat att certifieringskraven på Lidls leverantörer skärps redan 1.1.2022?

Handelns certifieringskrav kommer framledes att utökas med miljöansvar och socialt ansvar (arbetsvillkor). Vi har fått entydig information från Lidl att nya certifieringskrav ställs på frukt&grönt leverantörerna fr.o.m. 1.1.2022. För att då kunna leverera till Lidl, skall odlaren ha en certifiering som omfattar antingen IP Sigill+IP Arbetsvillkor, eller alternativt GlobalG.A.P.+GRASP. Det här innebär en rätt stor omställning från IP Grundcertifieringen. Med de nya certifieringskraven tillkommer en hel del miljökrav, arbetsvillkorskrav och krav på arbetarskyddet, som delvis är skarpare än lagstadgad nivå.

För den som levererar till Lidl är det skäl att i god tid sätta sig in i vad de nya kraven innebär. Tag gärna kontakt med oss eller kom med på våra kurser. Fäljande kurser ordnar vi på basen av efterfrågan och

De nya IP modulerna är redan  i användning i Finland

I takt med att handeln skärper sina certifieringskrav utökas IP certifieringssortimentet även i Finland. Du kan redan beställa alla följande IP moduler i Finland (på finska och svenska):

  • IP Frukt&Grönt Grundcertifiering,
  • IP Sigill Frukt&Grönt samt tillvalsdelen för klimatcertifiering,
  • IP Sigill Prydnads- och plantskoleväxter samt tillvalsdel för klimatcertifiering, samt
  • IP Arbetsvillkor

Prislista finns i dokumentförteckningen nedan. Handböckerna hittar du i sidans övre del under rubriken “Handböcker och regler”

Kom ihåg utförandet av egenrevision

Du kommer väl ihåg att  egenrevisionen skall årligen utföras innan utgången av mars månad. Kom ihåg att alltid använda giltig IP handbok som grund för egenrevisionen. Du hittar giltiga  IP handböcker uppe på sidan under rubriken “Handböcker och regler” och den behövliga Åtgärdsplan -blanketten under rubriken “Egenrevision 2020”. Alla IP kunder har dessutom fått direktiv för utförande av egenrevision direkt från certifieringsbolaget.

IP handböckerna (regelverken) är under ständig förnyelse

IP regelverket förnyas ständigt. En ny version finns nu av  IP Allmänna Villkor. Den trädde i kraft 1.1.2020, och redan nu jobbar man med nästa version. Även IP Sigill Frukt&grönt och IP Grundcertifiering Frukt&grönt förnyas som bäst. De nya versionerna väntas vara klara att tas i bruk redan i januari 2021. Det är inga stora förändringar inplanerade för IP Grundcertifieringen, snarare stilisering. Men IP Sigill Frukt&grönt kommer hoppeligen att innehålla nya även för finländska odlingar lämpliga alternativ.

Önskar du märka ut din IP-certifiering

Företag som fått sitt IP -certifikat kan om de så önskar beställa “IP certifierad poduktion” -märket. mäkret kan användas på hemsidor, sociala medier, på följedokument och marknadsföringsmaterial. Märkningen skall alltid kombineras med namnet på det certifierade företaget och företagets GC-nummer. Märkningen är inte en produktmärkning och får därför inte användas på emballage eller för att på annat sätt marknadsföra råvara eller produkt. Ladda ned märkningen “IP certifierad produktion” här.

Som bäst funderar man på att ta fram ett skräddarsytt märke för  IP Sgill nivåns certifieringar  i Finland. Tag gärna omgående kontakt ifall detta väckte ditt intresse!

OBS! Under fliken “Flerspråkigt” hittar du skyltar, bildanvisningar och nya flerspråkiga handledningsmaterial. 

Ofta frågade frågor

Var hittar jag kopia på mitt certifikat?

Du kan på certifieringsbolagets hemsida www.smak.se söka fram ditt certifikat i pdf-format. Sökfunktionen fungerar bäst med webbläsaren Firefox. Det finns även förteckning över certifieringar som är gällande, och förteckning på IP certifieringar som inte längre är giltiga, här på adressen: https://www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/. Ovanför på denna sida hittar du instruktioner för användningen av certifikatsökfunktionen.

Om det är ett mellanår i odlingen, kan man då hålla paus i certifieringen och på så sätt minska på certifieringsutgifterna?

Det är tyvärr inte möjligt att pausa certifieringen under den tid man inte odlar en IP gröda. Det är inte heller möjligt att under mellanåret ersätta den ordinarie revision som står i tur, med en egenrevision. Revisionsintervallet får nämligen inte överstiga 24 månader. Om ordinarie revision infaller det år man inte odlar en IP-gröda fokuserar ordinarierevisionen på växtföljden.

Enda sättet att slippa avgifterna för den tid man inte odlar en IP-gröda är att säga upp sin certifiering med ett skriftligt meddelande (e-post på adressen certifiering@smak.se duger bra), och att sen återkomma med ny certifieringsansökan i god tid innan certifieringen behövs igen. Då är det viktigt att vara ute i god tid så att certifieringsbolaget hinner med hela inträdesrevisionsprocessen innan certifikatet behövs igen i praktiken.

Hur meddelas förändringar i företagsverksamheten?

Då företagets ägare ändrar, t.ex. vid generationsväxlingar, eller om företagets FO-nummer av annan orsak ändrar, skall man alltid fylla i en ny IP-ansökningsblankett med den nya företagsinformationen. Den ifyllda och för hand signerade IP-ansökningsblanketten skall man skanna in, och sen sända med e-post till adressen certifiering@smak.se.

Ifall man önskar få in nya grödor i certifikatet, räcker det vanligen att man meddelar det nya produktsortimentet och arealerna med e-post. Vanligen kan då certifieringsbolaget bevilja ett nytt certifikat som kompletterats med den nya informationen. Certifieringsbolaget kan fakturera för nytt certifikat enligt gängse prislista.

Ifall företagsförändringarna eller ändringarna i produktionen är stora, kan certifieringsbolaget begära in ytterligare information, eller behöva utföra en ny revision, innan certifikatet med ny information kan beviljas.

 Egenrevision (uppdaterat 27.3.2020)

SMAK har skickat ut råd till sina kunder för uppgörandet av egenrevision. Handboken och åtgärdsplan-blanketten du behöver för egenrevisionen hittar du uppe på sidan under rubriken  “Handböcker” och “Egerevision 2020”. Egenrevisionen skall utföras årligen och åtgärdsplanden skall inlämnas till certifieringsorganet före utgången av mars månad. NYTT: Speciellt nu i år då det kan bli struligt med gårdsrevisionerna på grund av pandemin, så rekommenderar vi att alla skickar in sin åtgärdsplan för granskning, – alltså även de som har ordinarierevision i år. Använd alltid den nyaste versionen av IP handboken som grund för din egenrevision. Kom ihåg att lägga in datum och namteckngning även i handboksutskriften då du utfört din egenrevision.

Hädanefter skall den ifyllda åtgärdsplanen alltid sändas in på adressen omavalvonta.egenrevision@smak.se, -då får du en kvittering på inlämningen. Förfrågningar om egenrevisionen kan riktas direkt till: katrine.petajisto@smak.se

IP Frukt&Grönt årsavgifterna faktureras i arpil/maj varje år

I april/maj sänder Puutarhaliitto ut fakturan på SIGILL:s årsavgift och på IP systemets administrationsavgift. Tag gärna så snabbt som möjligt kontakt till Puutarhaliitto (katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi) ifall du behöver förhandla om förlängd betalningstid.

Hur betalas SMAK:s certifieringsfaktura och hur skall momsen anmälas? (uppdaterad 6.5.2019)

I Finland är det en självklarhet med fakturors referensnummer, men i de flesta andra länder är det inte så. Du kan betala fakturan till Sverige genom att uppge fakturans OCR nummer (OCR numret hittar du i översta delen av fakturan). Du skall alltså uppge OCR numret i tilläggsinformationsfältet då du betalar.

Certifieringsbolaget SMAK har ditt företags momsnummer och momsnumret finns även på deras faktura. Därför kan SMAK fakturera inom EU utan moms. Den finländska kunden skall handlägga köpet enligt omvänd momskutym, eftserom kunden är nu momsskyldig istället för försäljaren. MOMS (24%) uppges i momsdeklarationen i fältena för “Moms på inköp av tjänster från andra EU-länder” och “Moms som ska dras av för skatteperioden.”. Slutresultatet är ingen skatt.