ISO 22000 & ISO 14001

ISO 22000 ja ISO 14001 ovat kansainvälisiä ja riippumattomia laatujärjestelmästandardeja, joita kehittävät ja ylläpitävät asiantuntijat maailmanlaajuisesti yhdesä ISO-komitean kanssa. ISO 22000 on sisältää elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ja vaatimukset elintarvikeketjun kaikille yrityksille. ISO 14001 puolestaan sisältää ympäristövastuullisuuden hallintajärjestelmän. 

ISO-sertifioinnin avulla yritys pystyy hallitsemaan toimintansa ja tuotantonsa laatua. Sen avulla saadaan tehokkuutta johtamiseen ja prosesseihin ja hyvää riskienhallintaa tuotantoon. Hyvä laadunhallinta parantaa yrityksen kannattavuutta vähentäen hävikkiä ja parantaen tuotteiden pääsyä markkinoille. Usein sertifioitu laatujärjestelmä myös vahvistaa kuluttajien luottamusta tuotteisiin.

Valmennamme yrityksiä ISO 22000 ja ISO 14001 laatujärjestelmien käyttöönotossa. Olemme erikoistuneet palvelemaan erityisesti pieniä kasvisalan pakkaamoyrityksiä. Autamme elintarviketuotannon riskiarvioinnissa ja vaarojen hallinnassa ja laatujärjestelmän mitoituksessa yrityksessä käytettäviin resursseihin. Tarjoamme laatujärjestelmien sisäisiä arviointeja ja avustamme johdon katselmuksissa.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi 

ISO 22000 och ISO 14001 är internationella och oberoende kvalitetssystemstandarder, som utvecklas och administreras globalt av experter i samråd med ISO-komittén. ISO 22000 är ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet med de krav som ställs på livsmedelskedjans företag. ISO 14001 är ett ledningssystem för företagets miljöansvar.

Med en ISO-certifieringen kan företaget hantera verksamheten och produktionskvaliteten. Man kan med hjälp av ISO-certifieringen nå en bättre effektivitet i ledningen av processerna och nå en bra riskhanteringen i produktionen. En god kvalitetskontroll förbättrar lönsamheten genom att svinnet minskar och man har lättare att få produkterna på marknaden. Ett certifierat kvalitetssystem stärker ofta även uppköparens och i sista hand konsumentens förtroende för produkterna.

Vi handleder företag i tillämpninen av ISO 22000 och ISO 14001 -kvalitetssystemen. Vi har speciellt inriktat oss på att betjäna små packeriföretag inom livsmedelsbranschen. Vi hjälper med riskutvärderingar och hanterinen av faror samt vid anpassningen av kvalitetssystemet till de resurser som finns tillgängligt i företaget. Vi erbjuder interna revisioner och assisterar vid ledningens genomgång. 

Förfrågningar: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi