Auditointi-infoa

Muistathan! – Heti kun teille toimitetaan viesti siitä, että Puutarhaliiton auditoijasivulle laitetaan uusi versio lomakkeista, tukimateriaalista taikka Laatutarhaohjeistosta, tulee ne ottaa käyttöön. Noudatathan myös alla olevia päivityksiä ja täsmennyksiä. Klikkaa linkit auki niin saat tarvittavat lisätiedot näkyviin.

Tulkintoja ja parannusehdotuksia ohjeistoon

Sovittua

Auditointien korjaavien toimenpiteiden aikataulut – päätös

Nyt käytäntönä on enintään kolmen kuukauden korjausaika ja sen jälkeen kaksi muistutusta.  Päätettiin uudeksi käytännöksi, että korjaavat toimenpiteet pitää olla tehtynä auditointia seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Edelleen noudatetaan kahden muistutuksen sääntöä

USEIN KYSYTTYÄ

24: Pakkaamon Laatutarha: kasvinsuojeluainejäämä-analyysit, raskasmetallit.

 • Lähetin perunanäytteet labraan ja tilasin kasvinsuojeluaineiden monijäämätutkimuksen ja raskasmetallijäämät. Labra otti yhteyttä ja pyysi täsmentämään mistä aineista tehdään analyysit. Mitä vastaan labralle?

Katarina Lassheikki (KL) vastasi 30.9.2019
Usein on asiakkaalle kustannustehokkainta tilata: ”torjunta-aineet monijäämämenetelmällä” ja Suomessa analyysin tekee Metropolilab Helsingissä. Muut labrat ottavat mielellään asiakkaan näytteet vastaan, jolloin ostavat analyysin alihankintanta.  Metropolilab tekee analyysin Suomessa käytetyistä torjunta-aineista, joten ei tarvitse yksilöidä tutkittavat torjunta-aineet. Tämän tutkimuksen hinta noin 300 euroa + alv. Raskasmetallitutkimuksina pyydetään ainakin lyijy ja kadmium, joiden hinnat noin 15 euroa + alv / alkuaine. Myös nämä nalyysit tekee Metropolilab (kuten yllä).

A7 Huoltotoimet / Kasvinsuojeluruiskut | Kysymys kasvinsuojeluruiskujen testauksesta:

 • Kasvihuoneissa käytetään wanjet robottiruiskuja ja vastaavia eikä niitä aikaisemmin ole tarvinnut testata. Miten uusi lainsäädäntö suhtautuu tähän?

Hanna Skogster (HS) vastaa 10.2.2014: Levitysvälineitä koskeva asetus ei ole vielä valmis. Joka tapauksessa ne ruiskut jotka pitää testata, on testattava viimeistään 26.11.2016. Eli älä vaadi ainakaan vielä testauksia.

B8 Kasvinsuojelututkinto:

 • Uuden lain mukaan tutkinto pitää olla kaikilla kasvinsuojeluaineiden kanssa tekemisissä olevilla marraskuussa 2015. Laatutarhaohjeistossa tutkintovaatimus koskee kaikkia. Vaadinko siis niiltä viljelijöitä, jotka eivät kuulu ympäristötuen piiriin käymään tutkinnon heti vai viimeistään marraskuussa 2015?

HS vastaa 10.2.2014: Vaadi tutkinnon viimeistään 26.11.2015.

B23 Kasvinsuojeluaineiden ja vaarallisten kemikaalien varastointi | Käyttöturvallisuustiedottesita:

 • Voivatko käyttöturvallisuustiedotteet olla myös sähköisessä muodossa esim. tietokoneella omassa kansiossa, vai pitääkö kaikista olla paperiversio?

HS 10.2.2014: Voivat olla myös sähköisessä muodossa, jos ne on koottu omaan kansioon. Suositeltavinta olisi kuitenkin, että ne olisivat koottuna paperiversioina omaan helposti saatavaan kansioon. Ei missään tapauksessa niin, että niitä ryhdytään etsimään netistä vasta hätätapauksessa.

A6 Huoltotoimet / Vaaát

 • Varsinkin tomaattipakkaamoilla on pakkauskoneita, joissa voi olla kymmeniä kiinteitä vaakoja, jotka laitevalmistaja kalibroi huoltojen yhteydessä 1-2 krt/vuodessa. Nämähän eivät tietenkään ole akreditoituja yrityksiä, jotka voisivat laittaa vaakoihin vakaustarrat. Lisäksi osa näistä vaaoista kuulemma vakaa itse itsensä. Jotkut viljelijät ovat sitä mieltä, että näitä vaakoja ei edes voi varmentaa Inspectan menetelmillä. Mitä siis vaadi näiltä viljelijöiltä? Täytyykö kaikki vaa’at varmentaa 3 v välein vai riittääkö esimerkiksi, että on yksi varmennettu vaaka, jolla välillä tarkastetaan muiden vaakojen toimivuus?

AnnaMarja Vilander vastaa 10.2.2014: Mittauslaitelain (707/2011) 5. luku koskee pakattuja tuotteita. Sisällön määrän mittaamisessa on käytettävä lain vaatimukset täyttävää ja tarkoitukseen soveltuvaa mittauslaitetta (22 §). Lisäksi lain mukaan mittauslaite on varmennettava (aiempi termi oli vakaus) säädetyin määräajoin (15 §).

Eli jos käytössä oleva mittauslaite on automaattinen vaaka, tulee vaa’an täyttää tietyt vaatimukset (joko kansallinen tyyppihyväksyntä tai uudempi direktiivin mukainen CE M-merkintä, kuvaesimerkkejä merkinnöistä oheisissa ohjeissa).

Sisällön määrän tarkistuksen voi hoitaa myös siten, että linjalta otetaan säännöllisesti näytteitä, joiden sisällön määrä tarkistetaan varmennetulla ei-automaattisella vaa’alla, jolloin automaattisen linjavaa’an ei tarvitse olla varmennettu. Sopiva näytteenottovälin voi valmistaja määritellä itse, mutta menettelyn tulee olla uskottava.

Aiemman käytännön mukaisesti molempien vaakatyyppien varmennusväli on ollut 3 vuotta. Nyt on kuitenkin juuri tullut lausuntokierrokselle asetusluonnos mittauslaitteiden käytöstä, jossa pakkausten sisällön määrän tarkistamiseen käytetyn automaattisen vaa’an varmennusväliksi on ehdotettu 2 vuotta. Muiden vaakojen osalta varmennuksen määräaikana pysyisi 3 vuotta. Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 28.2., joten on toiveita, että asetus saataisiin voimaankin ennen kesää.

On siis mahdollista, että automaattisten vaakojen osalta varmennusaika muuttuu jo muutamien kuukausien aikana. Mahdollinen uudistus koskisi varmennuksia, jotka tehdään uuden asetuksen voimaantulon jälkeen.

————————————–

– Viljelijä on ymmärtänyt, että heidän vaa’allaan ei tarvitsisi olla voimassa olevaa vakausta, koska he eivät myy suoraan kuluttajille. He pakkaavat kurkut 20 kg laatikoihin ja käyttävät siinä vaiheessa vaakaa. Nämä laatikot he myyvät itse suoraan paikallisiin kauppoihin, joissa kuluttajat itse punnitsevat yksittäiset kurkut kaupan vaaoilla.  Viljelijän mielestä kyseessä on ostajan ja myyjän välinen sopimus (business to business).

Reino Rinnemaa (Tukes) vastaa 12.5.2014:

Suomessa vakaus, tai nykyään varmennus, koskee myös yritysten välistä kauppaa.  Tässä on meillä erovaikkapa esim. Ruotsiin jossa valvotaan pelkästään kuluttajapuolta. Eli meillä valvotaan kaikkea pakkaamista ja tällä yrityksellä pitää myös sitten se varmennus tehdä.

———————————-

– Pakkaamossa kävi AVI:n tarkastaja ja laittoi apuvaa’an ehdolliseen käyttökieltoon. Mansikkalaatikkovaaka oli ok, kun siinä oli uusi tarkastusleima, mutta tätä toista vaakaa, jolla punnitaan samassa huoneessa itsepoimijoiden sankoja ei ole varmennettu vuosiin.

Kysymys: Olisiko tuossa tapauksessa pärjätty, jos olisi pystynyt näyttämään, että apuvaaka tarkistetaan varmennetulla vaalla esim. päivittäin?

Sari Hemminki (Tukes) vastaa 30.7.2014:

Suoramyynnissä on aina käytettävä varmennettua vaakaa (Mittauslaitelaki 707/2011, 2 ja 3 §). Tästä ei ole lain perusteella mahdollista poiketa myynnin pienimuotoisuuteen vedoten, vaan vaa’an on oltava laillinen aina, kun sen antamaa punnitustulosta käytetään hinnan määritykseen kaupankäyntiä varten. Ei siis riitä, että varmennuskelvottoman vaa’an tulosta verrataan varmennetulla vaa’alla saatuun tulokseen, vaan myyntitilanteessa käytetyn vaa’an tulee olla varmennettu.

Tilanne on hieman toinen silloin, kun tuotteita pakataan myyntiä varten. Pakattujen tuotteiden sisällön määrä on mitattava varmennetulla mittauslaitteella  eikä pakkauksen painoa saa sisällyttää tuotteen painoon (mittauslaitelaki, 22 §). Tämä tarkoittaa, että sisällön määrän tarkistuksessa käytettävän vaa’an on oltava varmennettu. Nyrkkisääntönä on, että pakkauslinjalla tulee olla käytössä  ainakin yksi varmennettu vaaka, jota käytetään sisällön määrän tarkistamiseen. Yksinkertaisimmillaan pakkaaja käyttää varmennettua vaakaa jokaisen pakkauksen sisällön määrän punnitsemiseen. Myös sellainen järjestely on hyväksyttävä, missä tuotteet pakataan ja pakkauserästä otetaan säännöllisesti sopiva määrä pakkauksia erikseen näytteiksi, joiden sisällön määrä tarkistetaan varmennetulla vaa’alla. Pakkausprosessissa voi olla mukana muitakin vaakoja esim. raaka-aineiden punnitsemista varten tai pakkauslinjan automaattinen vaaka voi olla varmentamaton. Silloin riittää, että varmennetaan vain se vaaka, jota käytetään sisällön määrän tarkistamiseen.

 

E1 Työturvallisuuden varmentaminen

 • Tarvitseeko sellaiset tilat työsuojelun toimintaohjelmaa laadittavaksi joilla on vain kausityöntekijöitä ja vaaditaanko tällaisilta myös työterveyshuoltoon kuulumista? – Tuntuu vähän oudolta jos tilalla on muutama henki töissä 3 kuukautta että pitäisi olla sopimus työterveyshuollosta ja ohjelma tehtynä.

Kata Lassheikki vastaa 10.2.2014:

Kyllä pitää. Tarkempi vastaus tähän löytyy “Työsuojelun toimintaohjelma” -kaavakkeestaamme, jossa lakisääteiset asiat on lueteltu seuraavasti:

Työsuojelun toimintaohjelman laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia.

Toimintaohjelman käsittely ja seuranta tulisi järjestää siten, että henkilöstö voi osallistua ohjelman valmisteluun yrityksen toimintaan sopivalla tavalla. Työsuojelun toimintaohjelman hyväksyy yrityksen ylin johto. Hyväksynnän jälkeen ohjelmasta tiedotetaan koko henkilöstölle. Myös työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Nämä vastuut ja velvoitteet tulee kirjata työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöille työterveyshuolto hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Toteutuksessa tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä

Työterveyshuollon lakisääteisiä tehtäviä ovat seuraavat: työpaikkaselvitys, tietojen antaminen ja ohjaus, terveys- tarkastusten järjestäminen töissä, joissa on erityinen sairastumisen vaara, työkykyä ylläpitävä toiminta, vajaakuntoisten työntekijäin terveydentilan seuranta ja ensiapuvalmiuden suunnittelu ja yllä- pitäminen. Näiden lisäksi työnantaja voi sopia laajemmista palveluista, kuten ikäryhmätarkastuksista, avosairaanhoidosta.

 

 • Mitä tehdään pelastussuunnitelman ja hätätilaohjeiston kanssa kun käytännössä työntekijä on mukana vain pellolla. Talouskeskuksessa on kasvinsuojeluvarasto ja konehalli ja perunavarasto on tilalta 12 km:n päässä.

AnnaMarja ja Kata vastaa 10.2.2014:

Virallista pelastussuunnitelma vaaditaan vain, jos tilalla majoittuu 20 henkilöä. Pelastautumissuunnitelmaa (yleiskartta tilasta johon on merkitty pelastustoimelle tarpeelliset toiminnot) on Laatutarha ohjeiston vaatimusten mukaan aina oltava. Se pidetään tilalla parissa eri paikassa. On hyvä huomata että se ei palvele yksinomaan työntekijöitä, vaan se on erityisen tärkeä apuväline pelastustoimen ohjeistamisessa esim tulipalon sattuessa.

Hätätilanneohje on lisäksi aina syytä edellyttää. Se voidaan kiinnittää myös esim puimuriin tmv. Jokaiselle peltolohkolle on myös syytä hakea osoitteen. Herukkapuimureita on syttynyt palamaan ja sydänkohtauksiakin on tapahtunut ja jos se sattuu juuri isännälle, joka on ainoa, joka tietää mikä on osoite lohkolle – on siis tärkeää, että työntekijät tietävät lohkon osoitteen. Sadonkorjuukoneisiin ja traktoreihinkin on myös syytä kehottaa hankkimaan sammuttimen.

 

SOVITUT TULKINNAT

A1 Viljelypaikan riskiarviointi | peltolohkon kadmiumkertymästä:

Kun on käytössä tunnustettujen lannoitevalmistajien lannoitteita joista on saatavissa tietoa kadmiumsisällöstä (esim puhtaus- ja laatutakuutodistuksesta) ja lannoitevalmisteen kadmiumsisältö on selkeästi alle lainsäädäntörajan (keskiarvona 1,5 mg/kg), niin voidaan katsoa että kadmiumkertymävaatimus kohta täyttyy.

B4 Kasvimateriaalin turvallisuus | rekisteröintivelvoitteesta

Rekisteröitymisvelvoite Eviran kasvinsuojelurekisteriin ei koske esim. mansikan, omenan ja tomaatin viljelijöitä, jos he eivät tuota tilan ulkopuolelle menevää lisäysmateriaalia (vaikka kyseessä on vaarallisten kasvintuhoojien isäntäkasveja).

Sen sijaan perunan (myös ruokaperuna), ruukku- ja ryhmäkasvien, leikkokukkien, taimitarhakasvien ja istukassipulin tuottajien on kuuluttava kasvinsuojelurekisteriin.

 

Voimassa olevat tulkinnat

Kasvinsuojelukirjanpidossa merkitään joko käyttöväkevyys tai käyttömäärä. Varoajat on myös merkittävä, – vaikkapa torjunta- ainevaraston inventointilistaan.

Happojen säilytys asianmukainen (suojassa trukkiliikenteeltä ja lapsilta, varoitusmerkintä, hiekkaa imeytysaineeksi, käytön opastus työntekijöille, merkintä pelastussuunnitelman karttaan) mutta happojen ei tarvitse olla ks-varastossa, eikä lukkojen takana.

Käsinkorjattavat tuotteet: Käsienpesumahdollisuus oltava ehdottomasti, siirrettävää WC:tä suositellaan. Koneellisesti korjattavat tuotteet: Oltava ehdottomasti kertakäyttöhanskat tai desinfiointipullo

Ensiapulaukku sijoitetaan sinne missä työskennellään

Aina mukaan auditointikäynneille

Aina mukaan auditoinneille

 • Tukimateriaalin sisällysluettelo
 • Pelastussuunnitelmasta malli
 • Työsuojelun toimintaohjelmasta malli
 • Takaisinvetosuunnitelmasta malli
 • Pohjavesirajoituksista lista
 • Peräkkäiskäytön rajoituksista lista
 • Tarroja kasvinsuojeluainevaraston oveen
 • Suojavaatetus
Jos aikaa jää...

Jos aikaa jää

Kun LT-ohjeistoon liittyvät asiat on käyty läpi, voi neuvoja opastaa yrittäjää asioissa, jotka eivät tarkalleen kuulu tilattuun auditointiin, mutta jotka liittyvät läheisesti ohjeiston aihealueisiin ja ovat joko lakisääteisiä tai muuten riskinhallinnan kannalta olennaisia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEIDEN tulee olla helposti saatavilla. LT-ohjeistossa ei mainita asiasta, mutta laki vaatii, että ne ovat työntekijöiden helposti saatavilla. Niitä ei saa kuitenkaan säilyttää kasvinsuojeluainevarastossa. Kaikkia tiedotteita ei valitettavasti ole saatavilla ruotsinkielellä.

TUKES:in nettisivujen käytön opastaminen on hyödyllistä, jos yrittäjä ei ole tottunut netinkäyttäjä: Sillä vähennetään mm. vanhentuneen aineen käyttämisen mahdollisuutta.

TULITYÖT yrityksessä ovat potentiaalinen riski monella tavalla. Aiheeseen liittyy lainsäädäntöä ja vakuutusyhtiöilläkin taitaa olla omat ehtonsa asiakkailleen.

VAAKOJEN KALIBROINTI KOLMEN VUODEN VÄLEIN On hyvä olla tietoinen vakauslaista ja vaakojen kalibrointiin liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista. Linkistä löytyy lisätietoa aiheesta. Tärkeintä on kuitenkin tietää, että myyntitoimintaan liittyvät vaa’at tulee kalibroida kolmen vuoden välein ja tehtävään on käytettävä akkreditoitua vakaajaa.

PELASTUSSUUNNITELMA VAADITAAN TIETYISSÄ TAPAUKSISSA Linkin takaa löydät tilanteet, joissa edellytetään pelastussuunnitelma.

PALOTARKASTUS vähintään 10 vuoden välein, erityiskohteissa vuosittain. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset yleensä 15 vuoden välein (pääsulakkeet yli 35 A), – jos suurjänniteliittymä, tarkastusväli 10 v.

VARMUUSKOPIOIDEN OTTAMINEN yrityksen tietokoneen tärkeistä sisällöistä määräajoin pitäisi olla rutiinitoimenpide. Yrittäjiä kannattaa muistuttaa asiasta. Tähän löytyy myös valmiita tuotteita, jolloin homma tulee tehtyä säännöllisesti jonkun palveluntarjoajan toimesta.

HENGITYSSUOJAINTEN SUODATTIMIEN vaihtamisen voisi ottaa esiin, koska siinä lipsutaan eikä muisteta milloin suodatin on viimeksi vaihdettu. Hyvä käytäntö on merkitä suodattimeen tussikynällä milloin uusi aktiivihiilisuodatin on otettu käyttöön. Suodattimen toiminta-aika on enimmillään kuusi kuukautta.

Auditoijat ja yhteystiedot
Pakkaamoauditoinneista

Pakkaamoauditoijat

Kiinnostaako pakkaamoauditointi? Otathan yhteyttä jos asia kiinnostaa niin voimme sopia tarvittavan perehdytyksen järjestämisestä.
Pakkaamoyritysten auditointia tekevät toistaiseksi ainoastaan seuraavat henkilöt:

 • Marja Tuononen, Hanna Skogster, AnnaMarja Vilander, Katarina Lassheikki ja Erkki Rautio

Pätevyyskoulutukseen kuuluu:

 • Käytännön kokemus vähintään noin 10stä viljelmäauditoinnista
 • yksi erillinen koulutuspäivä pakkaamoauditoinnista
 • yksi kuunteluoppilaskeikka kokeneen pakkaamoauditoijan kanssa
 • ensimmäisen oman pakkaamoauditointikeikan raportin arviointi kouluttajalla
Entäpä jos viljelijä on auditointiin tyytymätön?

Jos yritys valittaa…

Valitus- ja palautteenantomahdollisuus on osa laadukasta järjestelmää. Jos yritys valittaa auditoinnista menettelemme näin: 

Auditoija antaa yrittäjälle lomakkeen (tai ohjaa yrittäjän KK ry:n verkkosivuilla olevaan palautelinkkiin), johon yrittäjä tarkasti kuvaa reklamaation syyt perusteluineen.

Yrittäjä palauttaa/lähettää lomakkeen suoraan Kotimaiset Kasvikset ry:lle.

(Lomake vielä suunnitteilla, mutta kun valmis, se liitetään tähän.)

Auditoinnin peruutusehdot

Peruutusehdot

Sopiessasi yrityksen kanssa auditointiajankohdasta suosittelemme, että sovit myös seuraavista peruutusehdoista.

Mikäli auditoinnin tilannut yritys peruuttaa auditoinnin kolme päivää tai sitä lyhyemmän ajan sisällä ennen sovittua auditointiajankohtaa, voidaan veloittaa auditointimaksu täysimääräisenä.

Jo syntyneet kulut (matka- ja majoituskulut joita ei voida palauttaa) voidaan veloittaa yrittäjältä peruutusajasta riippumatta.

Tässä suositushinnat:

 • Viljelmän Laatutarha-auditoinnin suositushinta on 560 euroa ja tilakäyntimaksu 100 euroa tai kilometrikorvaus + alv.
 • Pakkaamon ( elintarvikehuoneisto) auditoinnin suositushinta on 560 euroa ja matkakulut + alv.
 • Auditoinnin hallintomaksu on tänä vuonna 100 euroa, ja se laskutetaan vuoden lopussa tehtyjen auditointien mukaan, kuten ennenkin.
 • Hinnat tulevat näkyviin päivitettyyn auditoinnin tilauslomakkeeseen, auditointisuunnitelmaan sekä auditointisopimukseen.

Hyviä vinkkejä

Kasteluvesinäytteenottovideot:

http://youtu.be/BZe8AhZr6D8

 

hygieniset työtavat video:

https://www.youtube.com/watch?v=GfNYJEgY9V0

Lisätietoja ja palautteita:

Hanna Skogster
hanna.skogster@puutarhaliitto.fi

Auditoinnin perusteet

Koulutuksen vaiheet

 1. Vapaamuotoinen hakemus auditoijakoulutukseen
 2. Vierikoulutuspäivä (käydään läpi auditoinnin perusteet, säännöt, laatukuvaus, ohjeisto, tukimateriaali, sekä auditoijan työkalut)
 3. Kirjallinen tehtävä (suoritat etänä kirjallinen auditointitehtävä, saat palautetta tehtävästä)
 4. Osallistut vuosittaiseen harmonisointipäivään muiden auditoijien kanssa
 5. Osallistut 1-2:een auditointiin kuunteluoppilaana
 6. Solmit sopimuksen auditointitehtävästä (sopimus voimassa vuosi kerralla)
 7. Teet auditointeja itsenäisesti annettujen ohjeiden ja sopimuksen ehtojen mukaisesti
 8. Jatkossa: osallistut vuosittain järjestettäviin harmonisointikoulutuksiin, pidät itsesi ajan tasalla Laatutarhaan vaikuttavista muutoksista ja huolehdit siitä että käytössäsi on aina tuoreimmat dokumenttiversiot.

 

Skolningens faser

 1. Fritt formulerad ansökan till auditörsutbildning
 2. Utbildningsdag i audieringens grunder  (auditeringens grunder, regler, kvalitetsbeskrivningen, riktlinjerna, stödmaterialet, samt auditörens verktyg)
 3. Skriftlig uppgift (du gör en skriftlig revision, du får feedback på uppgiften)
 4. Du deltar i den årliga harmoniseringsutbildningen tillsammans med de övriga auditörerna
 5. Du deltar som åhörare i 1-2 revisioner
 6. Du sluter auditörsavtal   (avtalet är i kraft 1 år i gången)
 7. Du gör auditeringar självständigt enligt givna direktiv och i enlighet med auditörsavtalet
 8. I fortsättningen: du deltar i den årliga harmoniseringsutbildningen, håller dig a´jour med ändringar som påverkar Kvalitetsgård och ser till att du alltid använder de senaste versionerna av Kvalitetsgårdmaterialet.

 

Koulutusmateriaali – Skolningsmaterial

Innan du gör din skriftliga uppgift med casebeskrivningen nedan är det skäl att samla ihop stödmaterialet från nätet så att du har det nära till hands.

Läs igenom Kvalitetsgård -riktlinjerna så att du får en helhetsuppfattning om vad de innehåller.

För att fullfölja din skriftliga uppgift behöver du tillgång till auditeringsblanketten. Den hittar du på nätet på auditerörernas egna sidor.

 

Skriftlig uppgift:

Målsättningen med uppgiften: Att göra riktlinjerna med sina kontrollpunkter samt auditeringsblanketten bekant och öva upp rapporteringen och formuleringen av avvikelser och korrigerande åtgärder.

Gör en auditering på basen av case beskrivningen nedan (finns bara på finska). Fyll i auditeringsblanketten som om det var en verklig auditering. Ägna uppmärksamhet på hur du formulerar eventuella avvikelser och dina föreslagna korrigerande åtgärder.

När du är klar med auditeringen och rapporteringen skall du namge rapporten på rätt sätt och skicka den för evaluering till annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi. Du kommer därefter att få konstruktiv skriftlig respons på din uppgift.

Lycka till och fråga gärna om det är något du undrar över.

Den skriftliga uppgiften skall utföras före deltagande i harmoniseringsutbildningen och skuggrevisionen och allra senast inom ett år efter första skolningsdagen

1417441061_2013_5_28_Auditointikoe2013