Trädgårdsförbundet för växande
välmående

 • Genom att uppmuntra finländare

  till trädgårdshobbyn

 • Främja finländsk trädgårdskultur

 • Förbättra trädgårdsnäringarnas konkurrens- och livskraft

Trädgårdsförbundet som branschorganisation säkerställer tillräckliga förutsättningar för den inhemska trädgårdsnäringen samt förbättrar medborgarnas välmående genom tillgången på trädgårds- och grön- sektorprodukter. Att äta trädgårdsprodukter, röra sig i gröna omgivningar och att ha trädgård som hobby främjar både fysisk och mental hälsa.

Som branschorganisation verkar Trädgårdsförbundet för att lyfta uppskattningen av hela branschens produkter samt göra dem mera attraktiva. Dessutom för vi fram hela branschens gemensamma syn och verkar för att samordna olika intressegruppers åsikter.

Trädgårdsförbundets medlemmar utgörs av alla trädgårdsbranschens huvudaktörer:

Organisationer för yrkesodlare = yrkesproducenter
Organisationer för trädgårdshandel = blomster- och trädgårdshandlare
Aktörer inom den offentliga- och privata sektorn inom grönanläggning = grönanläggare, planerare samt
aktörer inom grönområdesskötsel.
Lokala och nationella föreningar för hobbyodlare = hemträdgårdsodlare

Föreningar för personer utbildade inom trädgårdsbranschen samt studentföreningar = forskare, lärare, stude-
randen och övriga personer som verkar för branschens framgång

Alla registrerade trädgårdsföreningar och trädgårdsbranschens specialföreningar kan vara medlemmar i Trädgårdsförbundet. Specialföreningar är föreningar för yrkesgrupper som kan ha yrkesutövare eller före- tag inom branschen som sina medlemmar. Trädgårdsföreningar har som medlemmar privatpersoner från antingen lokala trädgårdssällskap eller nationella föreningar.

Trädgårdsförbundets huvuduppgifter

 

1. Att påverka och förmedla information via publikationer

 • Tidningen Kotipuutarha för hemträdgårdsodlare och yrkesfolk 10 nr/år

 • Tidningen Viherympäristö för grönsektorns yrkesfolk 6 nr/år

 • Tidningen Puutarha&kauppa för trädgårdsbranschens yrkesfolk 20 nr/år

2. Information och samhällelig påverkan

3. Kvalitetsarbete, utveckling och administration av kvalitetssystem

4. Allmän utveckling av branschen och rådgivning för yrkesodlare

5. Organisera evenemang bl.a. utställningen KevätPuutarha, Versoo och temadagen Öppna Trädgårdar

6. Främja samarbete inom trädgårdsbranschen bl.a. trädgårdsföreningarnas utskott

Information

Trädgårdsförbundet syns och hörs

Målet för trädgårdsförbundets information är att synas och höras samt att ge sakkunnig information via många olika media. Med vår information vill vi inspirera och ge råd samt påverka hur trivsam och grön vår livsmiljö är. I informationen poängterar vi också de positiva effekter som både ätliga trädgårdsprodukter och prydnadsväxter har i det dagliga livet. De förbättrar välmående och hälsa och skänker glädje. På samma gång främjar vi branschen verksamhetsförutsättningar och dess inverkan på sysselsättningen i Finland.

Populära evenemang

Kommunikation är aldrig bara ensidigt. Därför syns fältets önskningar i valet av ämnen och innehåll. Evenemangen har en stor inverkan också på utvecklingen av trädgårdskulturen och ökningen av intresset för trädgårdsodling i Finland. Exempel på evenemang är bl.a. PuutarhanKevät-utställningen i Helsingfors,
Versoo-utställningen samt det nationella sommarevenemanget Öppna Trädgårdar.

Egna tidningar för hobbyodlare och yrkesfolk

Puutarhaliitto ger ut tidningen Kotipuutarha och fungerar som förläggare för tidningarna Viherympäristö och Kauppa&puutarha. I dessa tas upp branschens aktuellaste ämnen och nyheter. Tidningarna görs i samarbete med medlemsföreningarna Grönmiljöförbundet och Handelsträdgårdsförbundet. Bekanta dig med vår information och delta i våra intressanta evenemang!

Jobba inom trädgårdsbranschen

Trädgårdsbranschen är en konkret tillväxtbransch. Efterfrågan på trädgårdsprodukter ökar och betydelsen och uppskattningen av fungerande livsmiljöer stiger. Trädgårdsbranschen syssel-sätter över 20 000 olika yrkeskunniga vilka utbildas i över 20 läroanstalter runt om i Finland till mycket olika uppgifter, allt från blombutikernas florister till grönanläggare och -planerare. Flest yrkesutbildade finns inom grönsektorn där både anläggning och skötsel kräver mycket jobb. En del av jobben är säsongsbetonade då jobben infaller under växtsäsongen eller i samband med stora helger. På grund av detta framhävs multikompetens inom trädgårdsbranschen. Många uppskattar jobb inom branschen p.g.a. närheten till naturen och eftersom man ser resultaten av det man gjort på ett konkret sätt. Arbetet är ofta mycket praktiskt. Alla som jobbar inom trädgårdsbranschen kan uppriktigt säga att de i sitt jobb ökar finländarnas välmående och
förutsättningar för ett bättre liv.

Exempel på Utbildningar inom trädgårdsbranschen:

 

 1. Grundutbildning för trädgårdsmästare för praktiska arbeten
 2. Yrkesutbildning och specialyrkesutbildning för specialisering inom trädgårdsbranschen
 3. Hortonom och YH Hortonom utbildning för planering, arbetsledning och specialistjobb.
 4. Agronomie- och forstmagister, utbildning för krävande specialistjobb samt forskning.
 5. Landskapsarkitekt, utbildning för krävande jobb inom landskapsplanering

Rådgivning och kvalitetsarbete

Konkurrenskraft för näringsidkare

Trädgårdsförbundet har en lång historia av rådgivning, både till yrkesfolk och hemträdgårdsodlare. Målet med rådgivningen är att öka de finländska trädgårdsföretagens kunskaper och konkurrenskraft. Rådgivningen för hemträdgårdsodlare är koncentrerad till tidningen Kotipuutarha och är också en del av trädgårdsföreningarnas aktiviteter.

Garanterad kvalitet

Betydelsen av Trädgårdsförbundets arbete med kvalitet har ökat under åren i.o.m. detaljhandelns och partiaffärernas krav på produkter producerade enligt kvalitetssystem. Trädgårdsför-bundet hjälper och skolar företagarna samt uppdaterar kvalitetssystemen till att motsvara kraven. Dessutom administrera man kvalitetssystemen Kvalitetsgård och IP-grönsaker. Skolning och information finnsockså att få om HCCP-principerna samt kvalitetssystemen ISO och GlobalG.A.P..