Laatutarha

Laatutarha | Kvalitetsgård

Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa tuotteiden turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. Ohjeistossa on huomioitu lainsäädäntö ja kotimaisen puutarhatuotannon hyvät käytännöt, joilla varmistetaan tuotteiden puhtaus ja turvallisuus. Evira on arvioinut ohjeiston elintarvikelain nojalla kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi samalla kun kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat on tarkastettu. Laatutarha-ohjeiston ja sen tekijänoikeudet omistaa Kotimaiset Kasvikset ry.

Laatutarha-ohjeisto on Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoiman laatumerkin (sirkkalehtimerkki) käyttöön oikeuttava laatujärjestelmä. Yrittäjä sallii Kotimaiset Kasvikset ry:n valtuuttaman osapuolen tekemään tuotannon ja tuotteiden arvioinnin ja seurannan niiltä osin kuin se koskee tätä ohjeistoa.

Puutarhayrittäjille suunnattu tukimateriaali helpottamaan Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa löydät painikkeesta alla.

Kvalitetsgård-riktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen. De finns till för att garantera att produkterna är trygga, att produktionen belastar miljön så lite som möjligt och att arbetstagarna har goda arbetsförhållanden. Riktlinjerna har av Evira godkänts som nationella riktlinjer för goda metoder i enlighet med livsmedelslagen. Samtidigt har Evira också granskat avsnitten som gäller växtsundhet och gödselmedel. Inhemska Trädgårdsprodukter rf äger upphovsrätten till Kvalitetsgård-riktlinjerna.

Kvalitetsgårdriktlinjerna är ett kvalitetssystem som berättigar till användandet av det av Inhemska Trädgårdsprodukter rf administrerade kvalitetsmärket (groddbladsflaggan). Odlaren tillåter en av Inhemska Trädgårdsprodukter rf befullmäktigad part att värdera och följa upp produktionen och produkterna till den del som berörs av dessa riktlinjer.

Stödmaterial för att underlätta tillämpningen av Kvalitetsgårdregelverket i företaget hittar du via tryck-knappen nedan.