Laatutarha | Kvalitetsgård

Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. Laatutarha-ohjeiston ja sen tekijänoikeudet omistaa Kotimaiset Kasvikset ry. Laatutarha-ohjeistossa on huomioitu lainsäädäntö sekä niitä kotimaisen puutarhatuotannon hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa tuotteiden puhtaus ja turvallisuus. Laatutarha-ohjeisto voidaan mieltää työkaluksi, joka auttaa puutarhayritystä täyttämään markkinoiden odotukset ja lainsäädännön edellyttämät kirjaukset ja toiminnot. Evira on arvioinut ohjeiston elintarvikelain nojalla kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi ja samalla Evira on myös tarkastanut kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat

Laatutarha-ohjeisto on Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoiman laatumerkin (sirkkalehtimerkki) käyttöön oikeuttava laatujärjestelmä. Viljelijä sallii Kotimaiset Kasvikset ry:n valtuuttaman osapuolen tekemään tuotannon ja tuotteiden arvioinnin ja seurannan niiltä osin kuin se koskee tätä ohjeistoa.

Puutarhayrittäjille on tähän koottu tukimateriaalia, joka helpottaa Laatutarha-ohjeiston käyttöönottoa.

Laatutarha-ohjeiston versiota 2017 on päivitetty tuotteen merkintävaatimusten osalta. Päivitetyt tarkastuspisteet C12 ja C17 ovat voimassa 1.10.2018 alkaen.

2018-10-1 Laatutarhan merkintävaatimukset C12 ja C17

Pakkaamon Laatutarhan uusin versio (alla) on toimitettu Eviraan arvioitavaksi. Uutta versiota 2018 otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Lisätietoja: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi

Pakkaamon Laatutarha luonnos 2018-10-15 – pakolliset kohdat

Kvalitetsgård-riktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen. De finns till för att garantera att trädgårdsprodukternaär trygga, att produktionen belastar miljön så lite som möjligt och att arbetstagarna har goda arbetsförhållanden. Inhemska Trädgårdsprodukter rf innehar bruksrätten till Kvalitetsgård-riktlinjerna. Kvalitetsgård-riktlinjerna innehåller de senaste förändringarna i lagstiftningen samt sådana goda metoder inom inhemsk trädgårdsproduktion med hjälp avvilka man kan försäkra sig om att produkterna är rena och trygga. Riktlinjerna har av Evira godkänts som nationella riktlinjer för goda metoderi enlighet med livsmedelslagen. Samtidigt har Evira också granskat avsnitten som gäller växtsundhet och gödselmedel.

Kvalitetsgårdriktlinjerna är ett kvalitetssystem som berättigar till användandet av det av Inhemska Trädgårdsprodukter rf adminstrerade kvalitetsmärket (groddbladsflaggan). Odlaren tillåter en av Inhemska Trädgårdsprodukter rf befullmäktigad part att värdera och följa upp produktionen och produkterna till den del som berörs av dessa riktlinjer.

Här finns stödmaterial samlat för att underlätta tillämpningen av Kvalitetsgårdregelverket i företaget

 

 

Kraven gällande produktmärkning har uppdaterats i Kvalitetsgård version 2017. De uppdaterade kontrollpunkterna C12 och C17 gäller från och med 1.10.2018.

2018-10-1 Kvalitetsgård märkningskrav C12 och C17

Den nyaste versionen av Packeriets Kvalitetsgård (nedan) har skickats till Evira för evaluering.  Den nya versionen 2018 tas i bruk snarast möjligt. Mer info: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi

Packeriets Kvalitetsgård – utkast 2018-10-15 – olbligatoriska krav

Tukimateriaali | Stödmaterial

A. Viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet
B. Viljely
C. Korjuun jälkeiset toimenpiteet ja kaupan pitäminen
D. Energiankäyttö ja ympäristövaikutukset Tallenna & poistu
E. Yrityksen kehittäminen ja työvoiman vastuullinen käyttö